Құрметті Пайдаланушы!
«hitter» мобильді музыкалық қосымшасын пайдалануды бастамас бұрын осы Келісімнің шарттарымен мұқият танысыңыз. Мобильді музыкалық қосымшаны орнату және оны пайдалануды бастау осы Келісімнің тиісті түрде жасалғанын және оның барлық шарттарымен толық келісетіндігіңізді білдіреді.

ПАЙДАЛАНУШЫ КЕЛІСІМІ

1. Терминдер мен анықтамалар.
1.1. «Оператор» – « КаР-Тел» ЖШС, Пайдаланушыларға Қызмет көрсететін «hitter» мобильді музыкалық қосымшасының иесі.
1.2. «Пайдаланушы» - Мобильдік құрылғы арқылы Қосымшаны пайдаланатын Қазақстан Республикасының кез келген ұялы операторының абоненті, жеке тұлға.
1.3. «Қызмет» - Пайдаланушы Қосымшада тіркелгеннен кейін Пайдаланушыға Контентке қолжетімділікті ұсыну жөніндегі Оператордың қызметі.
1.4. «Мобильді құрылғы» - ұялы телефондарды, смартфондарды, коммуникаторларды, планшеттерді және т. б. қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, жалпы пайдаланымдағы желілердің жылжымалы байланысының қабылдау-тарату құрылғысы.
1.5. «Қосымша «(немесе «hitter» мобильді музыкалық қосымшасы») – мазмұнға қол жеткізу үшін Пайдаланушылар Мобильді құрылғыларға орнататын Оператордың бағдарламалық жасақтамасы/технологиясы.
1.6. «Контент» - құқықтары Құқық иеленушілерге тиесілі музыкалық туындылар, бейнелер, мәтіндер, дыбыс-бейне туындылары және өзге де зияткерлік қызмет объектілері, оларға қолжетімділік Қосымша арқылы Қызметтің көмегімен Пайдаланушыларға ұсынылады.
1.7. «Құқық иесі» - Контентке айрықша мүліктік құқығы бар кез келген тұлға (жеке, заңды тұлға, жеке кәсіпкер).
1.8. «Тіркеу» - Келісімнің 3-бөліміне сәйкес пайдаланушының Мобильді құрылғыда деректерді орнату және Қосымшаға енгізу жөніндегі іс-әрекеттері.
1.9. «Тегін қолжетімділік «(немесе»Freemium»/» Freemium account») Пайдаланушыға тегін негізде ұсынылатын, бірақ Қосымшаның функционалдық мүмкіндіктері шектеулі және Контентке қолжетімділігі шектеулі көрсетілетін Қызметті алу түрі (9-бөлім.).
1.10. «Ақылы қолжетімділік»(немесе»Premium»/ «Premium account») қандай да бір шектеусіз Контентке қолжеткізу үшін белгілі бір мерзімге ақылы негізде Пайдаланушыға ұсынылатын Қызметті алу түрі.
1.11. «Қолжеткізу мерзімі» (немесе Мерзім) Қызмет құнын төлеген күннен бастап 30 күнтізбелік күн.
1.12. «Trial период» - белгілі бір кезеңге 30/60/90 күн мерзімге жаңа Пайдаланушылар үшін берілетін ақылы қолжетімділіктің сынақ кезеңі.
1.13. «Менің профилім» – Пайдаланушының Қосымшадағы Жеке кабинеті.
1.14. «Есептік деректер» - бұл тіркеу кезінде ұсынылатын Пайдаланушының дербес деректері (ұялы нөмірі), олардың негізінде Оператор Пайдаланушыны кез келген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып айқындайды.
1.15. «Пайдаланушы келісімі» (не «Келісім») осы Келісім, Қосымшаның жұмысын регламенттейтін немесе Қызметті пайдалану тәртібін айқындайтын өзге де қағидалар мен құжаттар, сондай-ақ Оператор мен Пайдаланушының құқықтары мен міндеттері.
1.16. «Бекітілген банк картасы» - Google Play Market және AppStore-дағы жеке кабинетте көрсетілген Пайдаланушының дебеттік/кредиттік банк картасы, ол арқылы қолжетімділік Мерзіміне Қызмет үшін төлем есептен шығарылады.
1.17. «Offline-режим» -Пайдаланушының Мобильді құрылғысына музыканы кэштеуге мүмкіндік беретін Қосымшаның техникалық функционалы, бұл интернет желісіне және Пайдаланушының ұялы операторының интернет-трафигіне қолжетімділік жоқ кез келген жерде Контентті тұтынуға мүмкіндік береді.
1.18. «On demand» - іздеуде сұраныс бойынша Контентті шығаруға мүмкіндік беретін Қосымшаның техникалық функционалдығы.
1.19. «Shuffle-режим» - бұл Қосымшаның техникалық функционалдығы, Қосымша ішінде іздеу сұранысы кезінде Контентті кездейсоқ ойнату плейлисімен беру арқылы ойнату әдісі.
1.20. «Фондық режим» - Пайдаланушының Мобильді құрылғысының ұйқы режимінде/құлыпталған режимінде Контентті ойнатуға/тыңдауға мүмкіндік беретін Қосымшаның техникалық функционалдығы.

2. Жалпы ережелер
2.1. Оператор Пайдаланушыларға осы Келісімнің шарттарында Қызметті ұсыну және Қосымшаны пайдалану үшін осы Пайдаланушы келісімін жасауды ұсынады.
2.2. Осы Келісімнің акцепті Пайдаланушы Қосымшада тіркеу және көрсетілген шарттарда Қызметті пайдалану болып табылады.
2.3. Келісімге сәйкес Оператор Қосымша арқылы Пайдаланушыға Қызмет көрсетуге міндеттенеді, ал Пайдаланушы Қызмет көрсету үшін ақы төлеуге міндеттенеді.
2.4. Қызметті және Қосымшаны пайдалана отырып, Пайдаланушы осы Келісімді толық сақтауға міндеттенеді.

3. Тіркеу шарттары
3.1. Қосымшаны ресми онлайн қосымшалар дүкендерінде жүктеу үшін қол жетімді: GooglePlay Market немесе AppStore және оны Пайдаланушының Мобильді құрылғысына жүктеу керек. Басқа көздерден жүктелген Қосымшаны пайдалануға жол берілмейді.
3.2. Қосымшаны іске қосқан кезде Пайдаланушыдан Мобильді құрылғының кейбір мүмкіндіктеріне қол жеткізу үшін рұқсаттар сұралуы мүмкін. Пайдаланушы кіруге тыйым сала алады, бірақ бұл жағдайда Қосымшаның функционалдығы шектеулі болуы мүмкін.
3.3. Қосымшада тіркелген кезде Пайдаланушы ұялы байланыстың абоненттік нөмірін көрсетеді.
3.4. Пайдаланушының Қосымшаны орнатуы және / немесе пайдалануы оның осы Пайдаланушы келісімінің шарттарын сөзсіз қабылдауын және оның жасалғанын растауды білдіреді.
3.5. Пайдаланушы өзінің Есептікке алу деректерінің сақталуын қадағалауға және оларды үшінші тұлғаларға жария етпеуге міндетті. Пайдаланушының атынан және мүддесінде әрекет ететін немесе Пайдаланушымен тиісті келісімдер негізінде осындай Есептікке алу деректерін алған тұлғаларды қоспағанда, Пайдаланушы өзінің Есептікке алу деректерін үшінші тұлғаларға беруге, сондай-ақ үшінші тұлғаларға Қосымшаны пайдалану үшін оның Есептікке алу деректерін тікелей немесе жанама пайдалануға рұқсат етуге құқылы емес.
3.6. Пайдаланушының Есептікке алу деректерін пайдалана отырып жасалған кез келген іс-әрекет Пайдаланушының өзі немесе ол уәкілеттік берген тұлға жасаған іс-әрекет болып есептеледі және осы Пайдаланушы келісімін және Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершілікті қоса алғанда, Пайдаланушы үшін осындай іс-әрекеттерге қатысты міндеттер мен жауапкершілікті белгілейді.
3.7. Осы Пайдаланушы келісімін жасай отырып, Пайдаланушыға қосымшаны пайдалану мүмкіндігін, Қосымшаның функционалдығын дамыту және жақсарту мүмкіндіктерін беру мақсаттары үшін, сондай-ақ осы Пайдаланушы келісімінің ажырамас бөлігін құрайтын дербес деректерді қорғау саясатында көрсетілген өзге де мақсаттар үшін Пайдаланушы Операторға:
- Пайдаланушыға қолжетімді барлық көздерден (ұялы телефондар, смартфондар, коммуникаторлар, планшеттер және т. б.) Пайдаланушының дербес деректерін жинауға;
- дербес деректерді (оның ішінде Оператор үлестес тұлғаларының және Оператор серіктестерінің) өз қалауы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кез келген тәсілдермен өңдеуге келісім береді.
3.8. Осы Пайдаланушы келісімін жасай отырып, Пайдаланушы Оператордан және оның серіктестерінен жарнамалық ақпаратты алу мүмкіндігіне өз келісімін білдіреді.
3.9. Пайдаланушы тіркеу кезінде берілген Есептікке алу деректердің дұрыстығына кепілдік береді, олардың дәлдігі, толықтығы және дұрыстығы үшін барлық жауапкершілікті өзіне алады. Пайдаланушы ұсынылған Есептікке алу деректеріндегі қателіктермен немесе дәлсіздіктермен жасалған әрекеттерімен байланысты барлық ықтимал тәуекелдерді қабылдайды.
3.10. Пайдаланушы Келісімнің шарттарымен толық танысқанын, түсінгенін және сөзсіз келіскенін растайды.

4. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
4.1. Пайдаланушы құқылы:
4.1.1. Осы Пайдаланушы келісімінде көзделген талаптарды сақтағаннан кейін Қосымшаны пайдалануға рұқсат алу.
4.1.2. Қосымшаны тек ол арналған мақсаттарда және тәртіппен, Пайдалану келісімінде көзделген және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған шарттарда ғана пайдалануға құқылы.
4.1.3. Пайдаланушыда құқыққа қарсы ақпаратты жариялауды қоса алғанда, басқа Пайдаланушылардың және үшінші тұлғалардың заңсыз іс-әрекеттері мәселелері бойынша сұрақтар, шағымдар туындаған жағдайда өтінішті support@hitter.kz электрондық мекенжайға жолдау.
4.1.4. Қосымшамен байланысты техникалық сұрақтар және/немесе тілектер болған жағдайда, техникалық қолдауға тиісті өтінішті tech@hitter.kz электрондық мекенжай бойынша ресімдеуге болады.
4.2 Пайдаланушы міндетті:
4.2.1 Қосымшаны тек оған арналған Контентті дербес тыңдау мақсатында пайдаланыңыз.
4.3 Оператор міндетті:
4.3.1 Осы Келісімнің шарттарында Қызмет көрсетуге;
4.3.2 Пайдаланушы ұсынған Есептікке алу деректерінің, дербес деректердің құпиялылығын қамтамасыз етеді.
4.4 Оператор құқылы:
4.4.1 Оператор Пайдаланушыға Қосымшаның жұмыс істеуі туралы ақпаратты кез келген тәсілмен жіберуге, оның ішінде Қосымшаның ішінде ақпараттық, жарнамалық және өзге де хабарларды орналастыруға құқылы;
4.4.2 Оператор материалдар мен контентті, егер олар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына және осы Пайдаланушы келісімінің шарттарына сәйкес келмесе, Операторға немесе үшінші тұлғаларға зиян келтірсе, редакциялауға немесе жоюға құқылы;
4.4.3 Оператор Пайдаланушылардың Есептікке алу деректерін (оның ішінде абоненттік нөмірді) сұратуға құқылы.
4.4.4 Оператор сыртқы құрылғылар (ұялы телефондар, смартфондар, коммуникаторлар, планшеттер және т.б.) туралы, сондай-ақ Пайдаланушының Мобильді құрылғысының бағдарламалық жасақтамасы туралы техникалық деректерді қоса алғанда, техникалық деректерді және олармен байланысты ақпаратты жинауға және пайдалануға құқылы. Бұл ақпарат мезгіл-мезгіл жиналады және Пайдаланушыға Қосымшаның жаңартулары мен Қосымшаға қатысты Қызметтерді ұсынуды жеңілдетуге бағытталған;
4.4.5 Қосымшаның жұмысын жақсарту және тұрақтылығын арттыру мақсатында Оператор Пайдаланушының Қосымшаны пайдалануы туралы статистикалық және өзге де ақпаратты жинауға, сақтауға және өңдеуге құқылы.
4.4.6 Пайдаланушы Қосымшаның Операторға тиесілі зияткерлік меншік объектісі болып табылатынын мойындайды. Оператор Пайдаланушыға Қосымшаны пайдалануға арналған айрықша емес, берілмейтін, қайтарып алынатын лицензияны осы Пайдаланушы келісіміне сәйкес Қосымшаны Пайдаланушының жеке пайдалануы үшін негізді түрде қажетті көлемде ғана ұсынады. Пайдаланушыға Оператордың және/немесе оның тиісті үлестес тұлғаларының меншігі болып қалатын Оператордың тауар белгілеріне және Қызмет көрсету белгілеріне ешқандай құқық берілмейді.
4.4.7 Оператор Қосымшаның жұмысын және Пайдаланушыға Қызмет көрсетуді ескертусіз тоқтата тұру құқығын өзіне қалдырады. Сондай-ақ, егер Пайдаланушы Қазақстан Республикасының келісімін немесе заңнамасын бұзатыны негізді деп санайтын әрекеттерге тартылған болса, Оператор Пайдаланушының қызметке кіруін тоқтату құқығын өзіне қалдырады.

5. Шектеулер мен жауапкершілік
5.1. Пайдаланушының осы Келісімді бұзатын кез келген әрекеттеріне, сондай-ақ басқа Пайдаланушылардың Қосымшаны қалыпты пайдалануына кедергі келтіретін өзге де әрекеттерге жол берілмейді. Пайдаланушы шағымды Қосымшаның әкімшілігіне support@hitter.kzэлектрондық пошта арқылы жібере алады.
5.2. Пайдаланушы Қызметті және Қосымшаны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Келісімге қайшы келетін қандай да бір іс-әрекеттерді жасау үшін, оның ішінде Қосымшаны коммерциялық мақсаттарда пайдалану үшін қолданбауға міндеттенеді.
5.3. Пайдаланушы Қосымшадағы Менің профиліме кіру құпиясөзінің сақталуына және оның Мобильді құрылғысын, абоненттік нөмірін, Қосымшада авторизациялау үшін жеке құпиясөзді рұқсатсыз пайдалану салдарынан туындауы мүмкін шығындарға толық жауап береді.
5.4. Пайдаланушы Қосымшаны дұрыс орнату үшін дербес жауап береді.
5.5. Оператор Пайдаланушының Мобильдік құрылғысында үшінші тұлғалар орнатқан Қызметтер мен Қосымшаларды рұқсатсыз пайдалану себебінен туындаған залалдар үшін жауапкершілік көтермейді және оларды өтемейді.
5.6. Пайдаланушы қызметті алу үшін абоненттік нөмір мен құпиясөзді пайдаланатын үшінші тұлғалардың әрекеттері үшін жауапты болады.
5.7. Ешбір жағдайда Оператор Пайдаланушыға қызметті пайдалану немесе пайдалану мүмкін еместігі нәтижесінде келтірілген және Оператордың кінәсінен болмаған қателер, олқылықтар, жұмыстағы үзілістер, функциялардың өзгеруі, ақаулар, жұмыстағы кідірістер нәтижесінде келтірілген тікелей немесе жанама залал үшін жауапты болмайды.
5.8. Пайдаланушыға үшінші тұлғалардың сәйкестендіру немесе дербес деректерін (аттарын, мекенжайларын, телефондарын және т.б.) пайдалануға, осы тұлғалар осындай пайдалануға уәкілеттік берген жағдайларды қоспағанда, тыйым салынады.
5.9. Пайдаланушы Есептікке алу деректерін қоса алғанда, тіркеу кезінде Операторға ұсынылатын мәліметтердің дұрыстығы үшін жауапты болады.
5.10. Оператор Қосымшаға қатысты қандай да бір кепілдіктер бермейді, атап айтқанда, келесілерге Оператор Пайдаланушыға:
- Қосымша және ұсынылған Контентке қол жеткізу Пайдаланушының талаптары мен мақсаттарына сәйкес келетініне;
- Қосымша мен Контентке қолжетімділік үздіксіз, сенімді, қатесіз берілетін болатынына кепілдік бермейді.
5.11. Пайдаланушы Оператор шектеудің себебіне қарамастан, қосымшаның қолжетімділігін шектеуге байланысты Пайдаланушыға келтірілген ықтимал шығындар, оның ішінде ұтылып қалған пайда үшін жауапты емес екендігімен келіседі.
5.12. Оператор (а) еңсерілмейтін күш мән-жайларының іс-әрекеттерін; (б) нормативтік құқықтық актілердің өзгерістерін/күшін жоюды; (в) мемлекеттік органдар мен үшінші тұлғалардың іс-қимылдарын; (г) байланыс операторлары ұсынатын қызметтер сапасының нашарлауын; (д) Операторға байланысты емес басқа да себептерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапты болмайды.
5.13. Пайдаланушы осымен Контенттің құқық иеленушілердің зияткерлік меншігі болып табылатынын және Пайдаланушыларға тек қана жеке коммерциялық емес пайдалану үшін ұсынылатынын мойындайды, кез келген көшіруге, кейіннен таратуға немесе Контент пен көркем безендіруді (альбомдардың мұқабасын, фото, суреттерді) өзге де коммерциялық пайдалануға қатаң тыйым салынады, контентті пайдалануға осы Келісімде айқындалған шарттарда ғана жүзеге асыруға болады.

6. Қызмет құны
6.1. Қызмет құны қол жеткізу мерзіміне 849 (сегіз жүз қырық тоғыз) теңге 00 тиынды (ҚҚС қоса алғанда) құрайды.
6.2. Қызмет үшін төлем ай сайын бір жолғы есептен шығару (алдын ала төлеу) арқылы мобильді шоттан немесе Пайдаланушының Бекітілген банк картасынан жүргізіледі.
6.3. Trial мерзімін ұсынған жағдайда, ол аяқталғаннан кейін Қызмет құны Келісімнің 6.2-тармағына сәйкес Пайдаланушыдан алынады.
6.4. Пайдаланушының мобильдік шотта не Бекітілген банк картасында ақша қаражаты болмаған жағдайда, Пайдаланушының ақылы қол жеткізу мерзімі аяқталған сәттен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде Қосымшаға ақылы қол жеткізу мүмкіндігі сақталады, осы мерзім ішінде Оператордың жағында не AppStore/GooglePlay Market жағында жүйенің қаражатты есептен шығаруына жүйелі сұрау салу жүргізіледі.
6.5. Қызметті қосу/өшіру туралы ақпараты бар SMS-хабарлама жібергені үшін төлем алынбайды.

7. Қызметті ұсыну
7.1. Қызмет Пайдаланушыға Қосымшада тіркелгеннен кейін ұсынылады.
7.2. Қосымшаға тегін кіру әрбір Пайдаланушыға тіркелгеннен кейін беріледі.
7.3. Пайдаланушыға Ақылы қолжетімділік Ақысыз қолжетімділікке ауысқаннан кейін беріледі.
7.4. Пайдаланушыға Қосымшада алғашқы тіркеуден өткеннен кейін бірден Trial кезеңін алған кезде Ақылы қолжетімділіктің кеңейтілген функционалының уақытша мүмкіндігі беріледі.
7.5. Ақылы қолжетімділікті ресімдеу кезінде Пайдаланушы қолжетімділіктің әрбір мерзімі үшін Оператор төлем күніне Оператор белгілеген қызметке қол жеткізу құнын Пайдаланушы Ақылы қолжетімділіктен бас тартқан сәтке дейін алуымен келіседі.
7.6. Пайдаланушы әдепкі бойынша Ақылы қолжетімділік оның мерзіміне сәйкес бірінші төлем жасалған сәттен бастап мерзімсіз ресімделетінін түсінеді және келіседі. Ақылы қолжетімділікке қосылған Пайдаланушы Қосымшаның Менің профилімде Ақылы қолжетімділіктен бас тартуға құқылы. Мұндай жағдайда қызметке Ақылы қолжетімділік төленген мерзімнің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап тоқтатылады.
7.7. Ақылы қолжетімділікті төлеу үшін Бекітілген банк картасында ақша қаражатының жеткілікті сомасы болмаған жағдайда, Оператор Пайдаланушының Қосымшаға ақылы кіру мүмкіндігін төленген кіру мерзімі аяқталған сәттен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде сақтауға құқылы. Бекітілген банк картасында 16 күнтізбелік күннен астам ақша қаражатының жеткілікті сомасының болмауы Оператор Пайдаланушының ақы төленбеген қол жеткізу мерзімі басталған күннен бастап Ақылы қолжетімділіктен бас тартуы және Пайдаланушыны Тегін қолжеткізуге аудару үшін негіз деп санауға құқылы.
7.8. Ақылы қолжетімділікті қосқан Пайдаланушы ақылы қолжетімділікті төлеу үшін ақша қаражатын автоматты түрде мерзімді есептен шығаруға өз келісімін береді және Келісімнің осы тармағына сәйкес жіберілген Оператордың ұялы байланысының өзінің мобильді шотынан не Бекітілген банк картасынан ақша қаражатын есептен шығаруға арналған өкімдер Пайдаланушының өзінің өкімдері болып табылатынын, ал Келісімнің осы тармағына сәйкес ақша қаражатын есептен шығаруға бағытталған процессингтік орталық пен эквайер банктің іс-қимылдары Пайдаланушының келісімімен орындалғанын мойындайды.

8. Trial кезеңі
8.1. Қосымшада бірінші рет тіркелу кезінде Пайдаланушыға Қосымшаның барлық мүмкіндіктерін түсінуі үшін Ақылы қолжетімділікті (Premium) Пайдаланудың сынақ кезеңі мүмкіндігі беріледі. Сынақ кезеңі әрбір жаңа Пайдаланушыға Қосымшада алғашқы тіркелген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн кезеңіне беріледі. Қызмет үшін төлемді бірінші есептен шығару Trial кезеңінің белгіленген мерзімі өткеннен кейін жүргізіледі.
8.2. Trial операторының маркетингтік науқандары шеңберінде кезең 60 не 90 күнтізбелік күн кезеңіне ұсынылуы мүмкін, бұл туралы Оператор қосымша хабарлайды.
8.3. Пайдаланушы Мобильдік құрылғыда Қосымшаны өз еркімен өшірген және жойған жағдайда, Trial Қызметін қайта қосқан кезде кезең ұсынылмайды.
8.4. Пайдаланушыны Қосымшада екінші және одан кейінгі Тіркеу кезінде Қызмет үшін төлемді есептен шығару тіркелген күні жүзеге асырылады.

9. Функционалдық айырмашылықтар
9.1. Қызмет Пайдаланушыға тіркеуден кейін қолжетімділіктің екі түрін таңдауға мүмкіндік береді: белгілі бір функционалдық шектеулері бар немесе онсыз Freemium (тегін) және Premium (ақылы).
9.2. Қызметті Ақылы қолжетімділікке қосқан Пайдаланушы Контентке толық және шексіз қолжеткізе алады.
9.3. Шектеулердің толық тізімі төменде көрсетілген:


10. Басқа шарттар
10.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабының мәні бойынша осы Келісім жария оферта болып табылады.
10.2. Пайдаланушының Тіркеуден өтуі, Қосымшаны және Қызметті пайдалануы осы Келісіммен Пайдаланушының толық және сөзсіз келісімі (акцепті) болып саналады және Пайдаланушы мен Оператор арасында осы Келісімді жасасу болып табылады.
10.3. Оператор енгізетін осы Келісімнің барлық өзгерістері Пайдаланушыларға осы Келісімде айқындалған тәртіппен кемінде күнтізбелік 15 не 30 күн бұрын хабарлау арқылы жүзеге асырылады.
10.4. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, сондай-ақ Пайдаланушы осы Келісімнің шарттарын бұзған кезде Оператор осы Келісімді орындаудан бір жақты тәртіппен бас тартуға (бір жақты бас тарту) құқылы. Оператор Осы Келісімнің қолданысын тоқтатқан жағдайда, ол Оператордың хабарламасында көрсетілген кезден бастап тоқтатылған болып есептеледі.
10.5. Осы Келісімнің шарттарымен реттелмеген барлық жағдайларда Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.
10.6. Осы Келісім бойынша барлық даулар мен келіспеушіліктерді Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешеді.
10.7. Осы Келісім бірдей заңды күші бар мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалды және www.hitter.kzресми сайтында жарияланған. Келісімнің мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқалары арасында қайшылықтар болған жағдайда, Тараптар Келісімнің орыс тіліндегі нұсқасы басым күшке ие болады деп келісті.
10.8. Осы Келісім барлық Пайдаланушыларға қолданылады.
10.9. Қысқа мәтіндік хабарламаларды жаппай тарату немесе осы Келісім Операторының сайтында немесе осы Келісімнің жаңа редакциясында жариялау сәтінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Пайдаланушы келісімнен бас тарту туралы өтініш беруге құқылы. Оператордың көрсетілген мерзімде бас тартуды алмауы, сол сияқты Пайдаланушының Қосымшаны пайдалануы оның осы Келісімнің шарттарын сөзсіз қабылдауын білдіреді.

Оператордың деректемелері
«КаР-Тел» ЖШС, Заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010010, Нұр-Сұлтан қ., Алматы ауданы, Қадырғали Жалайыри к-сі, 2-үй, тел. +7 727 3500606, факс + 7 727 3500605, БСН 980540000397

Уважаемый Пользователь!
Перед началом использования Мобильного музыкального приложения «hitter» внимательно ознакомьтесь с условиями настоящего Соглашения. Установка мобильного музыкального приложения и начало его использования означает надлежащее заключение настоящего Соглашения и Ваше полное согласие со всеми его условиями.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

1. Термины и определения.
1.1. «Оператор» – ТОО «КаР-Тел», собственник Мобильного музыкального приложения “hitter”, предоставляющий Услугу Пользователям.
1.2. «Пользователь» – физическое лицо, абонент любого сотового оператора Республики Казахстан, использующий Приложение через Мобильное устройство.
1.3. «Услуга» - услуга Оператора по предоставлению Пользователю доступа к Контенту после Регистрации Пользователя в Приложении.
1.4. «Мобильное устройство» – приёмо-передающее устройство подвижной связи сетей общего пользования, включая, но не ограничиваясь: сотовые телефоны, смартфоны, коммуникаторы, планшеты и т.п.
1.5. «Приложение» (либо “Мобильное музыкальное приложение “hitter”) – программное обеспечение/технология Оператора, устанавливаемая Пользователями на Мобильные устройства для получения доступа к Контенту.
1.6. «Контент» музыкальные произведения, изображения, тексты, аудиовизуальные произведения и иные объекты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Правообладателям, доступ к которым предоставляется Пользователям при помощи Услуги через Приложение.
1.7. «Правообладатель» любое лицо (физическое, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель), обладающее исключительным имущественным правом на Контент.
1.8. «Регистрация» действия Пользователя по установке и внесению данных в Приложение на Мобильном устройстве в соответствии с разделом 3 Соглашения.
1.9. «Бесплатный доступ» (либо “Freemium”/“Freemium account”) тип получения Услуги, предоставляемый Пользователю на бесплатной основе, но с ограниченными функциональными возможностями Приложения и доступом к Контенту (раздел 9.).
1.10. «Платный доступ» (либо “Premium”/“Premium account”) тип получения Услуги, предоставляемый Пользователю на платной основе на определенный Срок доступа для получения доступа к Контенту без каких-либо ограничений.
1.11. «Срок доступа» (либо Срок) 30 календарных дней с даты оплаты стоимости Услуги.
1.12. «Trial период» - пробный период Платного доступа, предоставляемый для новых Пользователей на определенный период сроком на 30/60/90 дней.
1.13. «Мой профиль» – Личный кабинет Пользователя в Приложении.
1.14. «Учетные данные» – это персональные данные Пользователя (сотовый номер), предоставляемые при Регистрации, на основании которых Оператор определяет Пользователя с учетом их любых изменений и дополнений.
1.15. «Пользовательское соглашение» (либо «Соглашение») настоящее соглашение, иные правила и документы, регламентирующие работу Приложения или определяющие порядок использования Услуги, а также права и обязанности Оператора и Пользователя.
1.16. «Привязанная банковская карта» – дебетовая/кредитная банковская карта Пользователя, указанная в личном кабинете в Google Play Market и AppStore, через который производится списание оплаты за Услугу на Срок доступа.
1.17. «Offline-режим» – технический функционал Приложения, который позволяет кэшировать музыку в Мобильное устройство Пользователя, что дает возможность потреблять Контент в любом месте, где нет доступа к сети интернет и к интернет-трафику сотового оператора Пользователя.
1.18. «On demand» – технический функционал Приложения, который позволяет выдавать Контент по запросу в поиске.
1.19. «Shuffle-режим» – технический функционал Приложения, метод воспроизведения путем подачи Контента в случайном порядке через сгенерированный плейлист в момент поискового запроса в Приложении.
1.20. «Фоновый режим» – технический функционал Приложения, позволяющий проигрывать/слушать Контент в спящем режиме/в заблокированном режиме Мобильного устройства Пользователя.

2. Общие положения
2.1. Оператор предлагает Пользователям заключить настоящее Пользовательское соглашение для предоставления Услуги и использования Приложения на условиях данного Соглашения.
2.2. Акцептом настоящего Соглашения Пользователем является Регистрация в Приложении и использование Услуги на указанных условиях.
2.3. В соответствии с Соглашением Оператор обязуется предоставить Пользователю Услугу через Приложение, а Пользователь обязуется оплачивать предоставление Услуги.
2.4. Пользуясь Услугой и Приложением, Пользователь обязуется полностью соблюдать настоящее Соглашение.

3. Условия Регистрации
3.1. Приложение доступно для скачивания/загрузки в открытом доступе в официальных онлайн магазинах приложений: GooglePlay Market или AppStore и должно быть загружено на Мобильное устройство Пользователя. Не допускается использование Приложения, загруженного из других источников.
3.2. При запуске Приложения у Пользователя могут быть запрошены разрешения для получения доступа к некоторым функциям Мобильного устройства. Пользователь может запретить доступ, однако в таком случае функционал Приложения может быть ограничен.
3.3. При регистрации в Приложении Пользователем указывается абонентский номер сотовой связи.
3.4. Установка и/или использование Приложения Пользователем означает безусловное принятие им условий настоящего Пользовательского соглашения и подтверждение его заключения.
3.5. Пользователь обязан следить за сохранностью своих Учётных данных и не раскрывать их третьим лицам. Пользователь не вправе передавать свои Учётные данные третьим лицам, а также прямо или косвенно разрешать третьим лицам использовать его Учётные данные для использования Приложения, за исключением лиц, действующих от имени и в интересах Пользователя или получивших такие Учётные данные на основании соответствующих соглашений с Пользователем.
3.6. Любое действие, совершенное с использованием Учётных данных Пользователя, считается действием, совершенным самим Пользователем или уполномоченным им лицом, и устанавливает обязанности и ответственность для Пользователя в отношении таких действий, включая ответственность за нарушение настоящего Пользовательского соглашения и законодательства Республики Казахстан.
3.7. Заключая настоящее Пользовательское соглашение, для целей предоставления Пользователю возможности пользоваться Приложением, возможностей развития и улучшения функционала Приложения, а также иных целей, указанных в Политике по защите персональных данных, составляющей неотъемлемую часть настоящего Пользовательского соглашения, Пользователь дает Оператору согласие:
- на сбор из всех доступных Пользователю источников (сотовые телефоны, смартфоны, коммуникаторы, планшеты и т.п) Персональных данных Пользователя;
- на обработку Персональных данных (в том числе аффилированными лицами Оператора и партнерами Оператора) по своему собственному усмотрению любыми способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.
3.8. Заключая настоящее Пользовательское соглашение, Пользователь выражает свое согласие на возможность получения рекламной информации от Оператора и его партнеров.
3.9. Пользователь гарантирует достоверность Учетных данных, предоставленных при Регистрации, принимает на себя всю ответственность за их точность, полноту и достоверность. Пользователь принимает на себя все возможные риски, связанные с его действиями, совершенными с ошибками или неточностями в предоставленных Учетных данных.
3.10. Пользователь подтверждает, что полностью ознакомился/ась, понял/а и безоговорочно согласился/ась с условиями Соглашения.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Пользователь имеет право:
4.1.1. Получать доступ к использованию Приложения после соблюдения требований, предусмотренных настоящим Пользовательским соглашением.
4.1.2. Пользоваться Приложением исключительно в целях и в порядке, для которых оно предназначено, на условиях, предусмотренных Пользовательским соглашением и не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
4.1.3. Направить обращение на электронный адрес support@hitter.kz в случае возникновения у Пользователя вопросов, жалоб по вопросам неправомерных действий других Пользователей и третьих лиц, включая размещение противоправной информации.
4.1.4. При наличии технических вопросов и/или пожеланий, связанных с Приложением, оформить соответствующее обращение в техническую поддержку можно по электронному адресу tech@hitter.kz.
4.2 Пользователь обязан:
4.2.1 Использовать Приложение исключительно в целях индивидуального прослушивания Контента, для которого оно предназначено.
4.3 Оператор обязан:
4.3.1 Оказывать Услугу на условиях настоящего Соглашения;
4.3.2 Обеспечивать конфиденциальность Учетных данных, персональных данных предоставленных ему Пользователем.
4.4 Оператор имеет право:
4.4.1 Оператор вправе направлять Пользователю любым способом информацию о функционировании Приложения, в том числе размещать информационные, рекламные и иные сообщения внутри Приложения;
4.4.2 Оператор вправе редактировать или удалять материалы и Контент, если они не соответствуют требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и условиям данного Пользовательского соглашения, наносят вред Оператору или третьим лицам;
4.4.3 Оператор вправе запрашивать Учетные данные Пользователей (в том числе и абонентский номер).
4.4.4 Оператор вправе собирать и использовать технические данные и связанную с ними информацию, включая, помимо прочего, технические данные о внешних устройствах (сотовые телефоны, смартфоны, коммуникаторы, планшеты и т.п), а также о программном обеспечении Мобильного устройства Пользователя. Данная информация собирается периодически и преследует цель упростить предоставление Пользователю обновлений Приложения и Услуг, относящихся к Приложению;
4.4.5 В целях улучшения и повышения стабильности работы Приложения Оператор вправе собирать, хранить и обрабатывать статистическую и иную информацию об использовании Пользователем Приложения.
4.4.6 Пользователь признает, что Приложение является объектом интеллектуальной собственности, принадлежащим Оператору. Оператор представляет Пользователю неисключительную, непередаваемую, отзывную лицензию на использование Приложения только в том объеме, который обоснованно необходим для личного использования Пользователем Приложения в соответствии с настоящим Пользовательским соглашением. Пользователю не предоставляются никакие права на товарные знаки и знаки обслуживания Оператора, которые остаются собственностью Оператора и/или его соответствующих аффилированных лиц.
4.4.7 Оператор оставляет за собой право без предупреждения приостановить работу Приложения и оказание Услуги Пользователю. Также Оператор оставляет за собой право прекратить доступ Пользователя к Услуге, если Пользователь вовлечен в действия, которые Оператор обоснованно считает нарушающими Соглашение или законодательство Республики Казахстан.

5. Ограничения и ответственность
5.1. Любые действия Пользователя, нарушающие настоящее Соглашения, а также иные действия, препятствующие нормальному пользованию Приложением другими Пользователями, недопустимы. Жалоба может быть направлена Пользователем администрации Приложения по электронной почте support@hitter.kz .
5.2. Пользователь обязуется не использовать Услугу и Приложение для совершения каких-либо действий, противоречащих действующему законодательству Республики Казахстан и настоящему Соглашению, в том числе, использования Приложения в коммерческих целях.
5.3. Пользователь несет полную ответственность за сохранность своего пароля доступа к Моему профилю в Приложении и за убытки, которые могут возникнуть по причине несанкционированного использования его/ее Мобильного устройства, абонентского номера, индивидуального пароля для авторизации в Приложении.
5.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за корректную установку Приложения.
5.5. Оператор не несет ответственности и не возмещает убытки, возникшие по причине несанкционированного использования Услуги и Приложения, установленного на Мобильном устройстве Пользователя, третьими лицами.
5.6. Пользователь несет ответственность за действия третьих лиц, использующих абонентский номер и пароль для получения Услуги.
5.7. Ни при каких обстоятельствах Оператор не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный Пользователю в результате использования или невозможности использования Услуги и понесенный в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, изменения функций, дефектов, задержек в работе, случившихся не по вине Оператора.
5.8. Пользователю запрещается использование идентификационных или персональных данных (имен, адресов, телефонов и т.п.) третьих лиц, кроме случаев, когда эти лица уполномочили Пользователя на такое использование.
5.9. Пользователь несет ответственность за достоверность сведений, предоставляемых Оператору при Регистрации, включая Учетные данные.
5.10. Оператор не предоставляет каких-либо гарантий в отношении Приложения, в частности, Оператор не гарантирует Пользователю, что:
- Приложение и представленный доступ к Контенту будут соответствовать требованиям и целям Пользователя;
- Приложение и доступ к Контенту будут предоставляться непрерывно, надежно, без ошибок.
5.11. Пользователь согласен, что Оператор не несет ответственности за возможные убытки, включая упущенную выгоду, причиненные Пользователю в связи с ограничением доступности Приложения независимо от причины ограничения.
5.12. Оператор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, включая, но не ограничиваясь, (а) действий обстоятельств непреодолимой силы; (б) изменений/отмены нормативных правовых актов; (в) действий государственных органов и третьих лиц; (г) ухудшения качества услуг, предоставляемых операторами связи; (д) других причин, не зависящих от Оператора.
5.13. Пользователь настоящим признает, что Контент является интеллектуальной собственностью Правообладателей и предоставляется Пользователям исключительно для личного некоммерческого использования, любое копирование, последующее распространение или иное коммерческое использование Контента и художественного оформления (обложки альбомов, фото, картинки) категорически запрещается, использование Контента может осуществляться только на условиях, определенных настоящим Соглашением.

6. Стоимость Услуги
6.1. Стоимость Услуги составляет 849 (Восемьсот сорок девять) тенге 00 тиын (включая НДС) на Срок доступа.
6.2. Оплата за Услугу производится на ежемесячной основе разовым списанием (предоплата) с мобильного счета либо с Привязанной банковской карты Пользователя.
6.3. В случае предоставления Trial периода, после его истечения стоимость Услуги начинает взиматься с Пользователя согласно п.6.2 Соглашения.
6.4. В случае отсутствия у Пользователя денежных средств на мобильном счете либо на Привязанной банковской карте, у Пользователя сохраняется возможность Платного доступа к Приложению в течение 16 календарных дней с момента завершения оплаченного Срока доступа, в течение которого проводится регулярный запрос на списание средств системой на стороне Оператора либо на стороне AppStore/GooglePlay Market.
6.5. За отправку SMS-сообщения с информацией подключения/отключения Услуги плата не взимается.

7. Предоставление Услуги
7.1. Услуга предоставляется Пользователю после Регистрации в Приложении.
7.2. Бесплатный доступ к Приложению предоставляется каждому Пользователю после Регистрации.
7.3. Платный доступ к Приложению предоставляется Пользователю после перехода на Платный доступ с Бесплатного.
7.4. Пользователю также предоставляется временная возможность расширенного функционала Платного доступа при получении Trial периода сразу после прохождения первой Регистрации в Приложении.
7.5. При оформлении Платного доступа, Пользователь соглашается с тем, что за каждый Срок доступа, Оператор взымает установленную Оператором на день оплаты стоимость за получение доступа к Услуге до момента отказа Пользователя от Платного доступа.
7.6. Пользователь понимает и соглашается с тем, что Платный доступ по умолчанию оформляется бессрочно с момента первой оплаты согласно Сроку Платного доступа. Пользователь, подключившийся к Платному доступу, вправе отказаться от Платного доступа в Моем профиле Приложения. В таком случае Платный доступ к Услуге прекращается со дня, следующего за последним днем оплаченного Срока.
7.7. В случае отсутствия достаточной суммы денежных средств на Привязанной банковской карте для оплаты Платного доступа, Оператор вправе сохранить возможности Платного доступа Пользователя к Приложению в течение 16 календарных дней с момента завершения оплаченного Срока доступа. Отсутствие достаточной суммы денежных средств на Привязанной банковской карте более 16-ти календарных дней, Оператор вправе считать отказом Пользователя от Платного доступа с даты начала неоплаченного Срока доступа и основанием для перевода Пользователя на Бесплатный доступ.
7.8. Пользователь, подключивший Платный доступ, даёт своё согласие на автоматическое периодическое списание денежных средств для оплаты Платного доступа, и признает, что распоряжения на списание денежных средств с его/ее мобильного счета сотовой связи Оператора либо с Привязанной банковской карты, направленные в соответствии с настоящим пунктом Соглашения, являются распоряжениями самого Пользователя, а действия процессингового центра и банка-эквайера, направленные на списание денежных средств в соответствии с настоящим пунктом Соглашения, выполнены с согласия Пользователя.

8. Trial период
8.1. При первой Регистрации в Приложении Пользователю предоставляется возможность пробного периода пользования Платным доступом (Premium), чтобы Пользователь смог понять все возможности Приложения. Пробный период предоставляется каждому новому Пользователю на период 30 календарных дней с момента первой Регистрации в Приложении. Первое списание оплаты за Услугу происходит по истечению установленного срока Trial периода.
8.2. В рамках маркетинговых кампаний Оператора Trial период может предоставляться на период 60 либо 90 календарных дней, о чем Оператор уведомляет дополнительно.
8.3. В случае добровольной отписки и удаления Приложения Пользователем на Мобильном устройстве, при повторном подключении Услуги Trial период не предоставляется.
8.4. При втором и последующих Регистрации Пользователя в Приложении, списание оплаты за Услугу будет осуществляться в день Регистрации.

9. Отличия функционала
9.1. Услуга предоставляет Пользователю на выбор два типа доступа после Регистрации: Freemium (бесплатный) и Premium (платный) с определенными функциональными ограничениями или без таковых.
9.2. Пользователь, подключая Услугу в Платном доступе, получает полный и безграничный доступ к Контенту.
9.3. Детальный список ограничений указан ниже:
10. Прочие условия
10.1. Настоящее Соглашение по смыслу статьи 395 Гражданского кодекса Республики Казахстан являются публичной офертой.
10.2. Прохождение Пользователем Регистрации, использование Приложения и Услуги считается полным и безоговорочным согласием (акцептом) Пользователя с настоящим Соглашением и является заключением настоящего Соглашения между Пользователем и Оператором.
10.3. Все изменения настоящего Соглашения, вносимые Оператором, осуществляются путем уведомления Пользователям не менее чем за 15 либо 30 календарных дней в порядке, определенном настоящим Соглашением.
10.4. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также при нарушении Пользователем условий настоящего Соглашения, Оператор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения (односторонний отказ). В случае прекращения действия настоящего Соглашения Оператором оно считается прекращенным с момента, указанного в уведомлении Оператора.
10.5. Во всем, что не урегулировано условиями настоящего Соглашения, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.
10.6. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешаются Сторонами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
10.7. Настоящее Соглашение составлено на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу и размещен на официальном сайте www.hitter.kz . В случае противоречий между версиями Соглашения на государственном и русском языках, Стороны согласовали, что превалирующую силу будет иметь версия Соглашения на русском языке.
10.8. Настоящее Соглашение распространяется на всех Пользователей.
10.9. В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления массовых рассылок коротких текстовых сообщений или публикации на сайте Оператора настоящего Соглашения или новой редакции настоящего Соглашения, Пользователь вправе подать заявление об отказе от Соглашения. Неполучение Оператором в указанный срок отказа, а равно и пользование Пользователем Приложением, означает безусловное принятие Пользователем условий настоящего Соглашения.

Реквизиты Оператора
ТОО «КаР-Тел», Юридический адрес: Республика Казахстан, 010010, г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Қадырғали Жалайыри, д. 2, тел. +7 727 3500606, факс +7 727 3500605, БИН 980540000397